Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN WINKELCENTRUM CRIMPENHOF

Introductie
Dit is de privacyverklaring van Winkelcentrum Crimpenhof Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Winkelcentrum Crimpenhof In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Winkelcentrum Crimpenhof kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:
• contactgegevens (naam, e-mailadres, aanspreektitel) die u invoert op onze website;
• gegevens die aan Winkelcentrum Crimpenhof worden verstuurd;
• camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Winkelcentrum Crimpenhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
• om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Winkelcentrum Crimpenhof ;
• om u nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld;
• om de website aan te passen en te verbeteren;
• om met u contact te kunnen hebben en te reageren op gestelde vragen of klachten;
• om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.

Op deze gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens
Winkelcentrum Crimpenhof verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• u hebt aan Winkelcentrum Crimpenhof uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
• Winkelcentrum Crimpenhof heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Winkelcentrum Crimpenhof heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:
• onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren;
• onze website te laten functioneren en verbeteren;
• de beveiliging verbeteren;
• marketingdoelen;
• het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik of andere schadelijke of illegale activiteit.

Delen met derden
Winkelcentrum Crimpenhof kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Winkelcentrum Crimpenhof persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen websitebouwers zijn.
Winkelcentrum Crimpenhof maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Winkelcentrum Crimpenhof verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging
Winkelcentrum Crimpenhof treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Waar mogelijk neemt Winkelcentrum Crimpenhof doorlopend privacy verhogende (beveiligings-)maatregelen.

Bewaartermijnen
Winkelcentrum Crimpenhof bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Winkelcentrum Crimpenhof of door een e-mail te sturen aan Winkelcentrum Crimpenhof zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail.

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
  U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Winkelcentrum Crimpenhof van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Winkelcentrum van Crimpenhof u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Intrekken van toestemming
  U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@crimpenhof.nl
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen
  U kunt de persoonsgegevens die Winkelcentrum Crimpenhof van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.
 • Recht om vergeten te worden
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Winkelcentrum, kunt u Crimpenhof een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar
  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Winkelcentrum Crimpenhof wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Winkelcentrum Crimpenhof en of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Winkelcentrum Crimpenhof zich op deze grondslagen baseert maakt Winkelcentrum Crimpenhof een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Winkelcentrum Crimpenhof te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
  Wij zetten ons ervoor in om samen met hu te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

Cookies en vergelijkbare technieken
Winkelcentrum Crimpenhof gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.

Wijzigingen en toepasselijk recht
Winkelcentrum Crimpenhof heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Winkelcentrum Crimpenhof en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring geldt vanaf juni 2022