Disclaimer

DISCLAIMER

AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Hoewel respectievelijk de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en geschiedt, kan winkelcentrum Crimpenhof geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie voor zover dit medium dit toelaat.

Aan publicatie, informatie en/of advisering van of via deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Winkelcentrum Crimpenhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door winkelcentrum Crimpenhof op de website gepubliceerde informatie via de website.

Hoewel winkelcentrum Crimpenhof zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Winkelcentrum Crimpenhof wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Winkelcentrum Crimpenhof verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Winkelcentrum Crimpenhof geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

E-MAILDISCLAIMER
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

COPYRIGHTS
Alle rechten voorbehouden. De informatie en beelden (logo, illustraties en foto’s ed.) op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van winkelcentrum Crimpenhof worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt met behulp van welk middel dan ook. Het is gebruikers niet toegestaan deze informatie en beelden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van winkelcentrum Crimpenhof (en/of desbetreffende hiertoe bevoegde derden)

Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook de afzonderlijke delen. Aanvragen voor overname van informatie en/of beelden dienen te worden gericht aan winkelcentrum Crimpenhof.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over het winkelcentrum.

VERWIJZING
Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door winkelcentrum Crimpenhof wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Winkelcentrum Crimpenhof, haar bestuur, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Winkelcentrum Crimpenhof draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gekoppeld zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat winkelcentrum de site en de Crimpenhof producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Winkelcentrum Crimpenhof aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Winkelcentrum behoudt zich Crimpenhof het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

VERTROUWELIJKHEID
Op deze website wordt geen informatie aangeboden welke betrekking heeft op individuele personen. E-mail gericht aan adressen vermeld op deze site zal naar de gebruikelijk geldende maatstaven vertrouwelijk worden behandeld. Vragen om informatie zullen worden doorgegeven aan personen binnen de organisatie die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.